Skip to content

Vilkår

 1. Overdragelse av medlemskapet
  • Medlemskap er personlig og kan ikke overdras til andre.
 2. Trening skjer på eget ansvar
  • All trening på treningssenteret skjer på kundens eget ansvar.
  • Kunden er selv ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket for de påkjenninger som treningen medfører.
  • Treningssenteret fraskriver seg alt ansvar for tap eller skade på personer eller gjenstander så fremt senteret ikke har opptrådd grovt uaktsomt.
 3. Medlemmets plikter
  • Medlemskort skal registreres i terminal før man går inn i senterets treningsarealer.
  • Medlemmet plikter å fremvise dokumentasjon for f.eks studentbevis hvert år hvis man er student, ved bedriftsavtaler at man er ansatt i den aktuelle bedriften/organisasjonen.
  • Medlemmet plikter å oppgi endring i status f.eks. at du ikke lenger er student, eller bytter jobb til en bedrift som ikke har avtale med oss.
  • Medlemmet er pliktig til enhver tid å oppdatere sine opplysninger som adresse, mobil, mail samt gyldig betalingskort. Medlemmet kan selv enkelt endre dette via App eller Min side. Her logger man inn med den mailadressen og det passordet som du har registrert på din bruker.
  • Egne sko som ikke er brukt ute skal brukes i senterets treningsarealer
  • Medlemmet skal sette seg inn i bruken av treningsutstyret/-lokalene, og forplikter seg til å følge regler for bruk av utstyr/lokaler.
  • Å rydde på plass treningsutstyr etter bruk.
  • Å forlate treningssenteret til stengetid.
  • Å følge gjeldende Husregler.
 4. Grunner for advarsel
  • Sjikanering, grov ordbruk og å bidra til dårlig miljø og mistrivsel av andre medlemmer og/eller av ansatte.
  • Bruke sko inne som man har brukt ute.
  • La være å rydde opp treningsutstyr man har brukt.
  • Unødvendig grising i lokalene.
  • Å slippe inn andre personer på sitt medlemskort/QR kode i gaten
  • Å slippe inn andre personer via nødutgangen
  • Å utløse alarmen på Sclub pga opphold utover våre åpningstider. Den som
   utløser alarmen må også betale alarm gebyret som pr idag er ca. 2000 kr. 
 5. Grunner for utestengning
  • Mislighold av betalinger.
  • Sjikanering av andre medlemmer, eller ansatte.
  • Bruk av ulovlige stimulerende midler, herunder alle former for doping og narkotika.
  • Møte beruset på treningssenteret.
  • Gjentatte advarsler
  • Opphold på Sclub utover våre åpningstider.
  • Opphold på Sclub utover våre åpningstider som fører til at ALARMEN går på Sclub. Alarm gebyret må kunden betale. 
 6. Bot
  • Ved overtredelse av reglene ang. å slippe inn flere personer via gaten/nødutgangsdøren på ditt abonnement vil du få en bot på kr. 3000,-.
 7. Utestenging
  • Dersom ledelsen bestemmer at et medlem skal bortvises, og fratas retten til å benytte treningstilbudet, og grunnen er at medlemmet har brutt gjeldende regler, forfaller resten av kontrakten til betaling umiddelbart.
 8. Aldersgrense
  • Nedre aldersgrense for å bli medlem er 13 år.
  • Foreldre som lar barn under 18 år trene på treningssenteret, bærer det hele og fulle ansvaret for at barna oppsøker nødvendig opplæring, samt at barnet er fysisk og psykisk skikket til å trene hos oss. Treningssenteret fraskriver seg alt ansvar for barn under 18 år. Dette gjelder både skader og eventuelt tap av gjenstander/eiendeler.
  • Sissels Trening og Trivsel AS anbefaler ikke trening med frivekter før barn har gjennomført minimum 3 timer med personlig trener (PT) eller tilsvarende. PT-timer kan kjøpes på treningssenteret.
  • Alle under 18 år skal ha skriftlig samtykke fra foresatte før trening kan starte.
 9. Kundens rett til erstatning
  • Kontrakten fryses kun i hele måneder.
  • Ved lengre tids sykdom som tilsier treningsfravær, kan kunden mot legeerklæring få utvidet kontrakten tilsvarende sykdomsfraværet. Sykefravær som er kortere enn en sammenhengende måned erstattes ikke. Kopi av sykemelding skal leveres på treningssenteret senest 3 uker etter sykefraværet startet. Første måneden av fraværet må kunden selv dekke.
  • Verneplikt erstattes som lengre sykefravær (ikke repetisjonsøvelse).
  • Treningssenteret er ikke ansvarlig for skader som oppstår under trening.
  • Treningssenteret er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer Sissels Trening & Trivsels tilbud til medlemmet, når forholdet ligger utenfor treningssenterets kontroll og treningssenteret ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet. For eksempel brann, eksplosjon, oversvømmelse, streik og naturkatastrofer, pålagt stenging av myndighetene, feks v/pandemi (Force Majeure). Likedan faller plikten til å betale taps – eller skadeserstatning bort under slike forhold.
 10. Bindingstid/Oppsigelse
  • Ved inngåelse av kontrakt med avtaletid/bindingstid er kunden forpliktet til å være medlem i hele avtaletiden.
  • Kontraktens varighet (avtaletid) er spesifisert på kontrakten.
  • Etter utløp av avtaletid løper kontrakten videre inntil oppsigelse er levert.
  • Oppsigelse av en treningskontrakt skal være skriftlig og sendt til vår mailadresse post@sclub.no. Muntlige oppsigelser blir aldri akseptert som oppsigelse.
  • Oppsigelse meldes senteret ved å sende e-post til post@sclub.no. Oppsigelsen kan ikke regnes som mottatt av oss før dette er bekreftet pr e-post eller sms.
  • Når gyldig oppsigelse er bekreftet av treningssenteret plikter medlemmet å betale for resterende dager i måneden oppsigelsen er levert og påfølgende kalendermåned. Kontrakten er gyldig like lenge.
  • Blir du syk og leverer legeerklæring, kan du fryse avtalen din. Legen må spesifisere at du ikke kan trene i perioden fra og til dato. Sykeperioden starter fra mottatt legeerklæring på post@sclub.no og har ikke tilbakevirkende kraft. Første måned av en legeerklæring dekkes av kunden. Deretter settes avtalen på pause og starter igjen automatisk.
  • Bindingstiden/avtaletiden forlenges tilsvarende frysperioden(e).
  • Ved 12 eller 24 mnd treningsavtale gjelder avtaletiden 12 eller 24 mnd fullt betalende mnd. Eventuelle gratisperioder / lavere pris perioder / frysperioder   kommer i tillegg.
  • Avtalen som har ALT inkludert (SClub ALL ink. uten binding) kan fryses i opptil 2 mnd pr år. Frysgebyr på 99 kr pr mnd tilkommer.
  • Avtaler som er løpende og heter «uten binding avtale» kan sies opp når som helst, med en oppsigelsestid på 1 måned fra første månedsskifte etter oppsigelse.
  • Angrefrist – Man har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom medlemsskapet ikke er benyttet og kjøpt utenfor Sclubs lokasjon. Kjøpes abonnementet «over disk på lokasjon» eller bestilles via mail, har man ikke angrefrist.
 11. AvtaleGiro
  • Varsling av AvtaleGiro trekk blir kun foretatt lokalt på treningssenteret, kunden aksepterer dette som tilstrekkelig varsling, og kan ikke påberope seg at varsel ikke er gitt.
  • Kontraktsforpliktelsene blir ikke påvirket av at AvtaleGiro fullmakten blir stoppet/slettet av kunden. Heller ikke hvis AvtaleGiro blir slettet ved systemfeil.
  • Det er kundens ansvar å påse at AvtaleGiro trekkene kommer i gang, og løper hver måned, til kontrakten er sagt opp og avsluttet.
 12. Prisendringer
  • Dersom myndighetene innfører MVA eller andre avgifter på trening, vil avgiftene bli belastet kunden.
  • Treningssenteret forbeholder seg retten til å justere prisen på medlemskapet årlig.
  • Treningssenteret forbeholder seg retten til å justere prisen på ulike avgifter som treningssenteret tar på de ulike abonnement og/eller kurs/foredrag.
  • Den årlige vaktavgiften (pris pr. d.d. er 275,-) blir trukket sammen med din månedlige treningsavgift 1 gang pr år – vanligvis om høsten.
  • Kunden gis garanti for at prisen ikke endres innenfor avtaletiden som er spesifisert på kontrakten. Etter utløp av avtaletiden justeres prisen til gjeldende pris på senteret uten varsel.
  • Prisendringer blir varslet med oppslag på treningssenteret.
 13. Betalinger
  • All trening, uavhengig av betalingsform, forfaller til betaling mellom den 1.og 15. Alle avtaler som betales med betalingskort forfaller den 1. i hver måned og gjelder for trening i samme måned.
  • Alle avtaler som betales via AvtaleGiro, betales den 15. i hver måned og gjelder for trening i påfølgende måned.
  • Ved inngåelse av kontrakt betales enten hele kontrakten kontant eller
   resterende dager i inneværende måned. I tillegg skal avgift for
   innmelding, medlemskort og et årlig vaktgebyr betales. 
  • Årlig vaktgebyr trekkes 1.gang pr. kalenderår. Gjelder alle medlemskap med og uten binding
 14. Angrefrist
  • Angrerett gjelder kun ved signert avtale på stand eller ved kjøp av avtale over internett.
  • Angrefristen er 14 dager fra kjøpsdato, og angrerett gjelder kun ved signert avtale på stand eller ved kjøp av avtale over internett
 15. Generelle bestemmelser og informasjon
  • Det er ikke lov å bruke sko som setter merker på gulvene. Forøvrig skal det brukes rene innesko.
  • Det tas forbehold om endring av timeplaner og åpningstider. Særlig gjelder dette høytider og sommer.
  • Resepsjonen er til tider uten bemanning.
  • Det tas forbehold om stenging av enkelte deler av senteret for vedlikehold/ombygging.
  • Det tas forbehold om rett til å gjennomføre uanmeldt dopingkontroll, i henhold til gjeldende regelverk. Dopingkontroll vil bare være aktuelt dersom det er mistanke om bruk av ulovlige stoffer.
  • Vi bruker inkassofirma på betalingsoppfølging. Gebyr etter gjeldende satser.
  • Forsinkelsesrente belastes ved for sen betaling.
  • Kunden kan ikke bryte kontrakten på grunn av redusert åpningstid eller endringer i timeplaner.
  • Treningssenteret har rett til å endre Medlemsbetingelsene/Vilkår og Husreglene uten annet varsel enn et oppslag på senteret. Gjeldende regler finnes til enhver tid på sclub.no/vilkar
  • Det er kundens plikt å holde seg oppdatert om innholdet i Medlemsbetingelsene /Vilkårene og Husreglene.