Skip to content

Vilkår

 1. Overdragelse av medlemskapet
  • Medlemskap er personlig og kan ikke overdras til andre.
 2. Trening skjer på eget ansvar
  • All trening på treningssenteret skjer på kundens eget ansvar.
  • Kunden er selv ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket for de påkjenninger som treningen medfører.
  • Treningssenteret fraskriver seg alt ansvar for tap eller skade på personer eller gjenstander så fremt senteret ikke har opptrådd grovt uaktsomt.
 3. Ansvar for mindreårige/barn
  • Foreldre er ansvarlig for medbragte barn.
 4. Medlemmets plikter
  • Medlemskort skal registreres i terminal før man går inn i senterets treningsarealer.
  • Medlemmet plikter å fremvise dokumentasjon for f.eks studentbevis hvert år hvis man er student, ved bedriftsavtaler at man er ansatt i den aktuelle bedriften/organisasjonen.
  • Medlemmet plikter å oppgi endring i status f.eks. at du ikke lenger er student, eller bytter jobb til en bedrift som ikke har avtale med oss. STT
  • Medlemmet plikter å oppgi ny adresse ved flytting, nytt mobilnr. nytt navn, nytt bankkontonr. Medlemmet kan også selv opprette AvtaleGiro-avtale og endre bankkontonr på følgende link: https://sprekogblid.brponline.se/#/webcategories. Her må man logge seg inn med den mailadressen og det passordet medlemmet er registrert med på treningssenteret.
  • Egne sko som ikke er brukt ute skal brukes i senterets treningsarealer
  • Medlemmet skal sette seg inn i bruken av treningsutstyret/-lokalene, og forplikter seg til å følge regler for bruk av utstyr/lokaler.
  • Å rydde på plass treningsutstyr etter bruk.
  • Å forlate treningssenteret til stengetid.
  • Å følge gjeldende Husregler.
 5. Grunner for advarsel
  • Sjikanering, grov ordbruk og å bidra til dårlig miljø og mistrivsel av andre medlemmer og/eller av ansatte.
  • Bruke sko inne som man har brukt ute.
  • La være å rydde opp treningsutstyr man har brukt.
  • Unødvendig grising i lokalene.
 6. Grunner for utestengning
  • Mislighold av betalinger.
  • Sjikanering av andre medlemmer, eller ansatte.
  • Bruk av ulovlige stimulerende midler, herunder alle former for doping og narkotika.
  • Møte beruset på treningssenteret.
  • Gjentatte advarsler.
 7. Utestenging
  • Dersom ledelsen bestemmer at et medlem skal bortvises, og fratas retten til å benytte treningstilbudet, og grunnen er at medlemmet har brutt gjeldende regler, forfaller resten av kontrakten til betaling umiddelbart.
 8. Aldersgrense
  • Nedre aldersgrense for å bli medlem er 13 år.
  • Foreldre som lar barn under 18 år trene på treningssenteret, bærer det hele og fulle ansvaret for at barna oppsøker nødvendig opplæring, samt at barnet er fysisk og psykisk skikket til å trene hos oss. Treningssenteret fraskriver seg alt ansvar for barn under 18 år. Dette gjelder både skader og eventuelt tap av gjenstander/eiendeler.
  • Sissels Trening og Trivsel AS anbefaler ikke trening med frivekter før barn har gjennomført minimum 3 timer med personlig trener (PT) eller tilsvarende. PT-timer kan kjøpes på treningssenteret.
  • Alle under 18 år skal ha skriftlig samtykke fra foresatte før trening kan starte.
 9. Kundens rett til erstatning
  • Kontrakten fryses kun i hele måneder.
  • Ved lengre tids sykdom som tilsier treningsfravær, kan kunden mot legeerklæring få utvidet kontrakten tilsvarende sykdomsfraværet. Sykefravær som er kortere enn en sammenhengende måned erstattes ikke. Kopi av sykemelding skal leveres på treningssenteret senest 3 uker etter sykefraværet startet. Første måneden av fraværet må kunden selv dekke.
  • Verneplikt erstattes som lengre sykefravær (ikke repetisjonsøvelse).
  • Treningssenteret er ikke ansvarlig for skader som oppstår under trening.
  • Treningssenteret er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer Sissels Trening & Trivsels tilbud til medlemmet, når forholdet ligger utenfor treningssenterets kontroll og treningssenteret ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet. For eksempel brann, eksplosjon, oversvømmelse, streik og naturkatastrofer, pålagt stenging av myndighetene (Force Majeure). Likedan faller plikten til å betale taps – eller skadeserstatning bort under slike forhold.
 10. Bindingstid/Oppsigelse
  • Ved inngåelse av kontrakt med avtaletid/bindingstid er kunden forpliktet til å være medlem i hele avtaletiden.
  • Kontraktens varighet (avtaletid) er spesifisert på kontrakten.
  • Etter utløp av avtaletid løper kontrakten videre inntil oppsigelse er levert.
  • Oppsigelse av en treningskontrakt skal være skriftlig og sendt til vår mailadresse post@sissels.no. Muntlige oppsigelser blir aldri akseptert som oppsigelse.
  • Oppsigelse meldes senteret ved å sende e-post til post@sissels.no. Oppsigelsen kan ikke regnes som mottatt av oss før dette er bekreftet pr e-post eller sms.
  • Når gyldig oppsigelse er bekreftet av treningssenteret plikter medlemmet å betale for resterende dager i måneden oppsigelsen er levert og påfølgende kalendermåned. Kontrakten er gyldig like lenge.
  • Blir du syk og leverer legeerklæring, kan du fryse avtalen din. Legen må spesifisere at du ikke kan trene i perioden fra og til dato. Sykeperioden starter fra mottatt legeerklæring på post@sissels.no og har ikke tilbakevirkende kraft. Første måned av en legeerklæring dekkes av kunden. Deretter settes avtalen på pause og starter igjen automatisk.
  • Bindingstiden/avtaletiden forlenges tilsvarende frysperioden (e).
  • Ved 12 eller 24 mnd treningsavtale gjelder avtaletiden 12 eller 24 mnd fullt betalende mnd. Eventuelle gratisperioder/frysperioder kommer i tillegg.
  • Avtaler uten binding kan sies opp når som helst, men har oppsigelsestid som er en måned fra første månedsskifte etter at skriftlig oppsigelse er sendt til post@sissels.no
 11. AvtaleGiro
  • Varsling av AvtaleGiro trekk blir kun foretatt lokalt på treningssenteret, kunden aksepterer dette som tilstrekkelig varsling, og kan ikke påberope seg at varsel ikke er gitt.
  • Kontraktsforpliktelsene blir ikke påvirket av at AvtaleGiro fullmakten blir stoppet/slettet av kunden. Heller ikke hvis AvtaleGiro blir slettet ved systemfeil.
  • Medlemmer under 18 år må ha fullmakt fra foresatte, den foresatte må tegne AvtaleGiro fra sin konto på vegne av den umyndige.
  • Det er kundens ansvar å påse at AvtaleGiro trekkene kommer i gang, og løper hver måned, til kontrakten er sagt opp og avsluttet.
  • Vi er behjelpelig med å skaffe til veie en standard AvtaleGiro fullmakt som kunden kan bruke til å opprette betalingsavtale med sin bank.
 12. Prisendringer
  • Dersom myndighetene innfører MVA eller andre avgifter på trening, vil avgiftene bli belastet kunden.
  • Treningssenteret forbeholder seg retten til å justere prisen på medlemskapet årlig.
  • Treningssenteret forbeholder seg retten til å justere prisen på ulike avgifter som treningssenteret tar på de ulike abonnement og/eller kurs/foredrag.
  • Den årlige vaktavgiften (pris pr. d.d. er 275,-) blir trukket sammen med din månedlige treningsavgift 1 gang pr år – vanligvis om høsten.
  • Kunden gis garanti for at prisen ikke endres innenfor avtaletiden som er spesifisert på kontrakten. Etter utløp av avtaletiden justeres prisen til gjeldende pris på senteret uten varsel.
  • Prisendringer blir varslet med oppslag på treningssenteret.
 13. Betalinger
  • All trening, uavhengig av betalingsform, forfaller til betaling mellom den 15. og 20. og gjelder for tilgang til senteret i påfølgende kalendermåned
  • Alle månedsbeløp forfaller til betaling uavhengig av treningshyppighet.
  • Ved inngåelse av kontrakt betales enten hele kontrakten kontant eller resterende dager i inneværende måned pluss hele påfølgende måned. I tillegg skal avgift for innmelding, medlemskort og et årlig vaktgebyr betales.
  • Dersom AvtaleGiro fullmakt ikke er godkjent i tide slik at første avdrag kan trekkes fra konto, vil det i stedet bli skrevet ut faktura med gebyr på dette avdraget. Faktura sendes på epost til kunden. Dersom vi ikke har registrert epost adresse, sendes faktura pr. post.
  • Årlig vaktgebyr trekkes 1.gang pr. kalenderår. Gjelder alle medlemskap med og uten binding.
 14. Angrefrist
  • Angrerett gjelder kun ved signert avtale på stand eller ved kjøp av avtale over internett.
 15. Generelle bestemmelser og informasjon
  • Det er ikke lov å bruke sko som setter merker på gulvene. Forøvrig skal det brukes rene innesko.
  • Det tas forbehold om endring av timeplaner og åpningstider. Særlig gjelder dette høytider og sommer.
  • Resepsjonen er til tider uten bemanning.
  • Det tas forbehold om stenging av enkelte deler av senteret for vedlikehold/ombygging.
  • Det tas forbehold om rett til å gjennomføre uanmeldt dopingkontroll, i henhold til gjeldende regelverk. Dopingkontroll vil bare være aktuelt dersom det er mistanke om bruk av ulovlige stoffer.
  • Vi bruker inkassofirma på betalingsoppfølging. Gebyr etter gjeldende satser.
  • Forsinkelsesrente belastes ved for sen betaling.
  • Kunden kan ikke bryte kontrakten på grunn av redusert åpningstid eller endringer i timeplaner.
  • Treningssenteret har rett til å endre Medlemsbetingelsene/Vilkår og Husreglene uten annet varsel enn et oppslag på senteret. Gjeldende regler finnes til enhver tid på sissels.no/vilkar
  • Det er kundens plikt å holde seg oppdatert om innholdet i Medlemsbetingelsene /Vilkårene og Husreglene.